Go To Content
:::
Current Location Home > Tin tức và sự kiện mới nhất > Tin tức và sự kiện mới nhất
  • print
  • Go Back

Ca trẻ em nhiễm COVID-19 - Dấu Hiệu Cảnh Báo Khi Chăm Sóc Tại Nhà và Điều Kiện Cần Cấp Cứu

居家照護DM(越南文版)
居家照護DM(越南文版)

File download(or attachments)

Related pictures

  • Data update: 2022-07-12
  • Publish Date: 2022-07-12
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 108