Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Đào tạo và Việc làm
  • print
  • Go Back

Đào tạo trước khi đi làm, hỗ trợ tìm việc

一、Dạy nghề

Cục lao động mở  khóa dạy nghề dành cho người thất nghiệp, tân cư dân có thể tham gia miễn phí các lớp dạy nghề và được lãnh trợ cấp !

ư vấn mở lớp:

Cục lao động- Phòng an ninh việc làm  chính phủ thành phố Đài Trung

(04)22289111#35615

 

二、Tìm việc

Tìm việc thông qua chính phủ an toàn và đáng tin, đồng thời lại miễn phí~

Phòng giới thiệu việc làm hằng tháng có các chuyến đi đến từng địa phương khác nhau, tổ chức các chương trình liên quan đến việc tuyển dụng mang tính khu vực , tổ chức tuyển dụng không định kỳ cho từng nhà máy!

Đơn vị tư vấn:

Phòng giới thiệu việc làm thành phố Đài Trung (04)22289111#36100

 

**

“Tân cư dân nhất định phải có giấy phép lao động hoặc CMND thì mới có thể làm việc”

Là không đúng đấy!

 

Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Đài Trung

Tên đơn vị

Điện thoại

Địa chỉ

Phục vụ khu vực

Phòng Dịch vụ việc làm TP Đài Trung

04-22289111

#36100、36200

Tầng 2 số 26 đường Tinh Khoa, khu Nam Thuần

(Trung tâm dịch vụ liên hợp lao động Khu Công nghệ cơ khí chính xác TP Đài Trung)

 

TT giới thiệu việc làm Phong Nguyên

04-25271812

Số 37 đường Xã Hưng khu Phong Nguyên

  Khu Phong Nguyên

TT giới thiệu việc làm

chính phủ Đài Trung

04-22289111

    #35650 

Lầu 1 Vân Tâm số 99 đoạn 3 Đại Lộ Đài Loan khu Tây Thuần (Tòa Thị chính tại Đại lộ Đài Loan)

Khu Bắc, khu Tây,

khu Tây Thuần, khu Bắc Thuân, khu Nam Thuần

TT giới thiệu việc làm

Nhơn Hòa

     04-22808369

Số 362-1 đường Nhơn Hòa khu Đông

(TT dịch vụ lao động )

Khu Đông , khu Trung, khu Nam

TT giới thiệu việc làm

Đại Lí

     04-24852742

Số 32 đường Tân Quang khu Đại Lí (TT phục vụ phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên )

Khu Đại Lí, khu Thái Bình, khi Sương Phong, khu Ô Nhật

TT giới thiệu việc làm

Đông Thế

   04-25771761

Số 518 đường Phong Thế khu Đông Thế

(Ủy ban nhân dân khu Đông Thế)

Khu Đông Thế

TT giới thiệu việc làm

KCN Công Nghệ

Miền Trung

   04-25607437

Số 6-1 đường Trung Khoa khu Đại Nhã

Tp Đài Trung (Lầu 1 tòa nhà Ban quản lý

KCN Công Nghệ MiềnTrung)

Trực thuộc KCN Công Nghệ Miền Trung

TT giới thiệu việc làm

Đàm Tử

   04-25346908 

Số 1 đườngg Kiến Quốc khu chế xuất

Đài Trung khu Đàm Tử (Phòng Quản

lý Khu chế xuất TP Đài Trung)

Khu Đàm Tử

TT giới thiệu việc làm

Đại Nhã

   04-25605892

Lầu 1 số 299 đoạn 2 đường Nhã Hoàn khu Đại Nhã (Văn phòng số 2 Ủy ban nhân dân khu Đại Nhã )

Khu Đại Nhã

TT giới thiệu việc làm

Thần Cương

   04-25631565

Số 2-1 đường Thần Xuyên khu Thần Cương (Văn phòng số 2 Ủy ban nhân dân khu Thần Cương )

Khu Thần Cương

TT giới thiệu việc làm

Hậu Lý

   04-25584691

Số 89 đường Phúc Âm khu Hậu Lí

(Ủy ban hòa giải Hậu Lý)

Khu Hậu Lý

TT giới thiệu việc làm

Thạch Cương

   04-25811151

Lầu 2 số 134 đường Phong Thế khu Thạch Cương (Hội phúc lợi xã hộ Thạch Cương )

Khu Thạch Cương

TT giới thiệu việc làm

Tân Xã

   04-25810882

Số 28/1 đoạn 2 đường Hưng Xã phường Phục Thạnh khu Tân xã (Ủy ban nhân dân khu Tân Xã)

Khu Tân Xã

TT giới thiệu việc làm 

Hòa Bình

   04-25943083

Số 156 đoạn 3 đường Đông Quan phường Nam Thế khu Hòa Bình (Ủy ban nhân dân khu Hòa Bình )

Khu Hòa Bình

TT giới thiệu việc làm

Sa Lộc

04-26624191

Số 493 đường Trung Sơn khu Sa Lộc

Khu Sa Lộc

TT giới thiệu việc làm

Đại Giáp

04-26801493

Lầu 1 số 52 đường Dân Quyền khu Đại Giáp

(Ủy ban nhân dân khu Đại Giáp)

Khu Đại Giáp

TT giới thiệu việc làm

Đại Đỗ

04-26982240

Số 646 đoạn 2 đường Sa Điền khu Đại Đỗ

(Ủy ban nhân dân khu Đại Đỗ)

Khu Đại Đỗ

TT giới thiệu việc làm

Long Giềng

04-26352049

Số 247 đoạn 4 đường Sa Điền khu Long Giềng

(Ủy ban nhân dân khu Long Giềng )

   Khu Long Giềng

TT giới thiệu việc làm

Trung Cảng

04-26595180

Số 6 đường Đại Quan khu Ngọ Khê

(Phòng Quản lý Khu chế xuất Bộ Kinh Tế - Tầng 2 Chi nhánh Trung Cảng)

 Khu Ngọ Khê 

TT giới thiệu việc làm

Đại An

04-26714034

Số 356 đường Trung Sơn Nam khu Đại An

(Ủy ban nhân dân khu Đại An )

  Khu Đại An

TT giới thiệu việc làm

Thanh Thủy

04-26283542

Số 101 đường Trấn Chánh phường Trung Xã khu Thanh Thủy (Ủy ban nhân dân khu Thanh Thủy)

  Khu Thanh Thủy

TT giới thiệu việc làm

Ngọ Khê

04-26584167

Số 1 ngõ 70 phố Vân Tập, khu Ngô Tê,

TP Đài Trung (Ủy ban nhân dân khu Ngọ Khê )

  Khu Ngọ Khê

TT giới thiệu việc làm

Ngoại Phủ

04-26837952

Số 390 đường Lục Phân khu Ngoại Phủ

(Ủy ban nhân dân khu Ngoại Phủ)

  Khu Ngoại Phủ

Related links(or extended reading)

  • Data update: 2022-04-14
  • Publish Date: 2022-04-07
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 67