Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Thông tin phụ đạo và các khóa học thích ứng cuộc sống
  • print
  • Go Back

Dịch vụ phục vụ trực tuyến, không lo lắng về cuộc sống

一、Tư vấn

Sở hộ chính tại thành phố Đài Trung có “Cửa sổ tư vấn thích nghi cuộc sống dành cho tân dân cư”, có chuyên viên giúp đỡ giải thích cách thích nghi cuộc sống tại Đài, đăng ký hộ khẩu, nhập tịch, cấp chứng minh nhân dân và các vấn đề liên quan, hoan nghênh các bạn đến và liên hệ.

 

二、Bồi dưỡng

Sở hộ chính và Cục Dân Chính có mở lớp “Bồi dưỡng thích nghi cuộc sống dành cho tân cư dân”, mở  các khóa học kiến thức trong cuộc sống, giúp tân cư dân thuận lợi hòa nhập vào môi trường sinh sống, quan niệm sinh sống đúng đắn, nắm rõ quyền lợi bản thân, nhận thức hiểu biết văn hóa Đài Loan.

 

Đơn vị tư vấn:

◎ Cục Dân Chính – Phòng Hộ tịch thành phố Đài Trung

    Số điện thoại: (04)22289111#29612

◎ Sở hộ chính tại thành phố Đài Trung

    Số điện thoại

 

Danh sách các Sở hộ chính tại thành phố Đài Trung

Sở hộ chính

Điện thoại

Địa chỉ

Sở hộ chính

Điện thoại

Địa chỉ

Khu Trung

04-22247517

Số 80 đường Hưng Trung khu Trung

Khu Sa Lộc

04-26627104

Số 16 đường Trấn Chánh khu Sa Lộc

Khu Đông

04-22200209

Số 61 đường Hòa Bình khu Đông

Khu Ngọ Khê

04-26562543

Số 212 đường Trương Hưng khu Ngọ Khê

Khu Nam

04-22627887

Số 72 đường Công Hạc khu Nam

Khu Hậu Lý

04-25562241

Số 90 đường Công An khu Hậu Lý

Khu Tây

04-22247300

Lầu 3 số 161 đường Tam Dân khu Tây

Khu Thần Cương

04-25622183

Số 212/1 đường Thần Cương khu Thần Cương

Khu Bắc

04-22343542

Số 299 đường Vĩnh Hưng khu Bắc

Khu Đàm Tử

04-25366068

Số 512 đoạn 1 đường Phong Hưng khu Đàm Tử

Khu Tây Thuần

04-22550081

Số 386 đường Chánh Bắc II khu Tây Thuần

Khu Đại Nhã

04-25680214

Lầu 2 số 299 đoạn 2 đường Nhã Hoàn khu Đại Nhã

Khu Nam Thuần

04-24736255

Số 679 đường Xuân Đông khu Nam Thuần

Khu Ngoại Phủ

04-26833430

Số 353 đường  Lục Phân khu Ngoại Phủ

Khu Bắc Thuần

04-22453371

Số 10 đoạn 3 đường Tùng Đức khu Bắc Thuần

Khu Đại An

04-26712214

Số 302 đường Trung Sơn khu Đại An

Khu Phong Nguyên

04-25221044

Số 2 đường Thị Chính khu Phong Nguyên

Khu Ô Nhật

04-23372054

Số 170 đoạn 1 đường Cao Thiết khu Ô Nhật

Khu Đông Thế

04-25873644

Số 516 đường Phong Thế khu Đông Thế

Khu Đại Đỗ

04-26997881

Số 38/1 đoạn 3 đường Sa Điền khu Đại Đỗ

Văn phòng Tân Xã

04-25811420

Số 28/2  đoạn 2 đường Hưng Đỗ khu Tân Xã

Khu Long Giềng

04-26353644

Số 257 đoạn 4  đường Sa Điền khu Long Giềng

Văn phòng

Thạch Cương

04-25722972

Số 18 đường Minh Đức khu Thạch Cương

Khu Sương Phong

04-23393497

Số 16 đường Cát Phong khu Sương Phong

Văn phòng

Hòa Bình

04-25941554

Số 8 đường Pa tân khu Hòa Bình

Khu Thái Bình

04-23936767

Số 18/2 đường Đại Nguyên khu Thái Bình

Khu Đại Giáp

04-26876157

Lầu 6 số 52 đường Dân Quyền khu Đại Lí

Khu Đại Lí

04-24063251

Số 7 đường Tân Hừng khu Đại Lí

Khu Thanh Thủy

04-26280801

Số 239 đường Áo Phong khu Thanh Thủy

 

 

 

  • Data update: 2022-04-14
  • Publish Date: 2022-04-07
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 78