Go To Content
:::
Current Location Home > Dịch vụ thông dịch > Dịch vụ thông dịch
  • print
  • Go Back

Danh sách thông dịch viên của Sở Di dân Bộ Nội chính

Danh sách thông dịch viên của Sở Di dân Bộ Nội chính

  1. Để đảm bảo quyền lợi của Tân di dân tại Đài Loan, Sở Di dân Bộ Nội chính đã thiết lập nền tảng tích hợp Danh sách thông dịch viên để các đơn vị liên quan tra cứu và sử dụng, cung cấp dịch vụ thông dịch kịp thời, đồng thời tận dụng khả năng ngoại ngữ của Tân di dân, khuyến khích họ tham gia phục vụ cộng đồng. Hiện nay cung cấp dịch vụ với 18 ngôn ngữ, trong 10 lĩnh vực.
  2. Phí thông dịch tham khảo tiêu chuẩn do Bộ Lao động ban hành

3. Cửa sổ tư vấn về Danh sách thông dịch viên: 02-23889393 (máy nhánh: 2597)

  • Data update: 2022-05-30
  • Publish Date: 2022-05-30
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 155