Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Tuyên truyền pháp luật
  • print
  • Go Back

Bộ Nội chính - Chuyên mục Quyền công dân của Tân di dân

Bộ Nội chính - Chuyên mục Quyền công dân của Tân di dân

Tân di dân sau khi có chứng minh thư là có thể được hưởng quyền công dân, có thể bỏ phiếu bầu cử cho ứng cử viên mình yêu thích, loại bỏ những công chức nhà nước không phù hợp, tham gia vào các quyết định chính sách công cộng quan trọng, và cũng có thể quyên góp tiền để ủng hộ cho các ứng cử viên và chính đảng.

Để nâng cao nhận thức của Tân di dân về quyền công dân, Bộ Nội chính đã cho ra mắt ấn phẩm tuyên truyền và tóm lược “Quyền công dân của Tân di dân” bằng tiếng Việt và tiếng Indonesia. Ấn phẩm điện tử này được đưa vào mục Dịch vụ tiện lợi - Khu tải về - Chuyên mục Quyền công dân của Tân di dân, hoan nghênh các bạn Tân di dân tải về sử dụng!

Related links(or extended reading)

  • Data update: 2022-05-30
  • Publish Date: 2022-05-30
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 82