Go To Content
:::
Current Location Home > Thông tin đời sống Tân di dân > Tuyên truyền pháp luật
  • print
  • Go Back

Địa điểm và thời gian phục vụ tư vấn pháp luật tại các khu vực của thành phố Đài Trung năm 2023

Địa điểm và thời gian phục vụ tư vấn pháp luật tại các khu vực của thành phố Đài Trung năm 2023

  1. Dịch vụ tư vấn pháp luật được thực hiện bằng cách tư vấn “gặp trực tiếp”.
  2. Tư vấn pháp luật tại Tòa Thị chính tại Đại lộ Đài Loan (Taiwan Blvd.): Sáng (9:00~12:00)

  Chiều (14:00~17:00)

Thời gian mỗi lần tư vấn là 15 phút.

Về thời gian tư vấn ở các Ủy ban hành chính khu vực, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.

  1. Đường dây nóng dịch vụ tư vấn đời sống dành cho người nước ngoài tại Đài Loan (0800-024-111)

File download(or attachments)

Related links(or extended reading)

  • Data update: 2023-03-01
  • Publish Date: 2022-05-30
  • Source: Civil Affairs Bureau
  • Hit Count: 330